Fundacja Wspierania Rozwoju - IMPULS
 
 

 

Sprawozdanie roczne | 2012

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

za rok 2012

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie

ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji  (Dz. U. Nr 50, poz. 529 )

 

„FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”

stan na dzień 31. 12. 2012 r.

 

1.                Dane rejestracyjne fundacji:

a)      nazwa fundacji:                                        „FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”

b)      siedziba fundacji:                               87-100 Toruń, ul. Chopina 22/2

c)      adres fundacji:                                   87-100 Toruń, ul. Chopina 22/2

d)      aktualny adres do korespondencji:   87-100 Toruń, ul. Chopina 22/2

e)      adres poczty elektronicznej:               biuroimpuls@op.pl

f)        data wpisu w KRS:                            28.03.2007 r.

g)      numer KRS:                                       0000277530

h)      numer w systemie REGON:              340296997

i)        dane członków zarządu fundacji:

 

1)  Tomasz Graczyk – prezes zarządu

2)  Sylwia Konieczna – Tajchman – członek zarządu

          3)  Małgorzata Sugier – wiceprezes zarządu

 

j) określenie celów statutowych fundacji:

 

1)  Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom: niepełnosprawnym,    osobom z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego,  potrzebującym wsparcia w rozwoju.

 

     2)   Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom.

 

 

2.                  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

           

            W 2012 r. realizacja celów statutowych Fundacji odbywała się poprzez następujące        działania:

 

            1)   Udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych   przez podmioty samorządowe: Urząd Miasta Torunia oraz Urząd Marszałkowski   Województwa Kujawsko –   Pomorskiego.

 

            2) Prowadzenie na koncie fundacji rachunku pomocniczego dla osoby      niepełnosprawnej,             umożliwiające jej pozyskiwanie środków z darowizn i akcji           charytatywnych na leczenie i rehabilitację.

 

3.                  Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

1)   Podpisanie umowy z Gminą Miasta Toruń na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Integracyjny Klub Aktywności IMPULS - zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych”, w ramach otwartego konkursu ofert dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego w roku 2012. Koszt zadania wyniósł: 14810,03 zł.  

 

2)  Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wczesna interwencja dla dzieci z niepełnosprawnościami. Konsultacje specjalistyczne w zakresie rozwoju psychoruchowego dzieci” w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2012. Koszt zadania wyniósł: 4236,91 zł.

 

3)  Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Kółko Graniaste. Zajęcia rehabilitacyjno – edukacyjno – integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami”
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2012.

Koszt zadania wyniósł: 9596,59 zł.  

 

4)   Podpisanie umowy na otwarcie rachunku pomocniczego na koncie głównym Fundacji dla osoby niepełnosprawnej, umożliwiające gromadzenia na nim środków
z darowizn i akcji charytatywnych z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację.

Na koncie zgromadzono środki w wysokości: 12051,00 zł.

 

        

4.                Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Odpisy uchwał zarządu fundacji w załączniku nr 1.

 

5.                 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

 

      Wysokość uzyskanych w 2012 r. przychodów:                                               64529,72 zł

 

      Dotacja Urzędu Miasta Torunia:                                                                      13100,00 zł

      Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko – Pomorskiego:                      10000,00 zł

       Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego na OPP:                                            9125,90 zł

      Wpłaty, licytacja, akcja charytatywna                                                                12051,00 zł

      Darowizny:                                                                                                    20250,00 zł

     Oprocentowanie konta:                                                                                           2,82 zł

 

     

6.         Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:

 

            Koszt odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach

            celów statutowych:                                                                                                  0,00 zł

 

 

7.         Działalność gospodarcza

 

            Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

 

8.        Informacja o poniesionych kosztach:

            Wysokość poniesionych w 2012 r. kosztów:                                                            39568,70 zł                            

            a)  na realizację celów statutowych:                                                                38687,94 zł

     b)  na administrację:                                                                                          880,76 zł

                  w tym:

§  usługi bankowe:                                                                                      252,00 zł

§  opłaty sądowe:                                                                                           30,00 zł

§  zużycie materiałów                                                                                   48,76 zł

§  usługi księgowe                                                                                       550,00 zł

 

9.        Dane o zatrudnieniu w fundacji:

 

           Łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji:                                                           0

 

 

10.      Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji

 

           a)  wynagrodzenia:                                                                                                  0,00 zł

           b)  nagrody:                                                                                                            0,00 zł

           c)  premie:                                                                                                              0,00 zł

           d)  inne świadczenia:                                                                                                0,00 zł

           e)  wynagrodzenie osób zatrudnionych w działalności gospodarczej:                              0,00 zł

 

11.      Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzeni:

 

           a)  wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów Fundacji:       0,00 zł

           b)  wynagrodzenia wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą:      0,00 zł

 

 

12.      Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

 

           Wydatki poniesione na wynagrodzenia z umów zlecenia:                                       0,00 zł

 

 

13.      Dane o udzielanych przez fundację pożyczkach pieniężnych

 

           Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych

 

 

14.      Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

 

           Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:                                                        0,00 zł

 

 

15.      Dane o nabytych obligacjach

 

           Fundacja nie nabyła obligacji

 

16.      Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego

 

           Wartość objętych udziałów w spółkach prawa handlowego:                                   0,00 zł

           Wartość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego:                                         0,00 zł

 

 

17.      Dane o nabytych nieruchomościach

 

           Fundacja nie nabyła nieruchomości

 

 

18.      Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

 

           Fundacja nie nabyła środków trwałych

 

 

19.      Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

           sporządzanych dla celów statystycznych

 

           Wartość aktywów trwałych:                                                                                     0,00 zł

           Wartość aktywów obrotowych:                                                                        25483,81 zł

 

 

20.      Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

 

           Wartość zobowiązań Fundacji:                                                                                 0,00 zł

 

 

21.      Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

           oraz wynik finansowy tej działalności

 

1)         Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Integracyjny Klub Aktywności IMPULS - zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych”, powierzonego przez Gminę Miasta Toruń w ramach otwartego konkursu ofert dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego.

Koszt zadania: 14810,03 zł, z czego wysokość dotacji: 13100,00 zł, wkład własny finansowy fundacji: 1710,03 zł.  Beneficjenci zadania nie ponosili kosztów.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przyjęte przez zleceniodawcę.   

 

2) Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Wczesna interwencja dla dzieci                                  z niepełnosprawnościami. Konsultacje specjalistyczne w zakresie rozwoju psychoruchowego dzieci”, powierzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Koszt zadania: 4236,91 zł, z czego wysokość dotacji: 3000,00 zł, wkład własny finansowy fundacji: 851,91 zł, wkład własny osobowy: 385,00 zł.  Beneficjenci zadania nie ponosili kosztów.  

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przyjęte przez zleceniodawcę.   

 

3)  Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Kółko Graniaste. Zajęcia rehabilitacyjno – edukacyjno – integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami”, powierzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Koszt zadania: 9596,59 zł, z czego wysokość dotacji: 7000,00 zł, wkład własny finansowy fundacji: 1710,03 zł, wkład własny osobowy: 860,00 zł.  Beneficjenci zadania nie ponosili kosztów.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przyjęte przez zleceniodawcę.   

 

 

22.   &nb

 
 
Copyright © 2008 Studio Reklamy ADGRAPE. | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności.