Fundacja Wspierania Rozwoju - IMPULS
 
 

 

Sprawozdanie roczne | 2011

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

za rok 2011

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie

ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji  (Dz. U. Nr 50, poz. 529 )

 

„FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”

stan na dzień 31.12. 2011r.

 

1. Nazwa fundacji:  „FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”

      Siedziba:              87-100 Toruń, ul. Chopina 22/2

                  Data wpisu do KRS:               28.03.2007 r.

                  Numer KRS:                          0000277530

                  Numer w systemie REGON:    340296997

 

Dane dotyczące członków zarządu:

1)  Tomasz Graczyk ul. Sosnowa 14 , 87 – 134 Czarne Błoto

2)  Sylwia Konieczna – Tajchman, ul. Kozacka 7B/38, 87 – 100 Toruń

      3) Małgorzata Sugier, ul. Św. Józefa 13/31, 87 – 100 Toruń

 

Określenie celów statutowych fundacji:

1)  Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom: niepełnosprawnym,   osobom z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego,  potrzebującym wsparcia w rozwoju.

2)  Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom.

 

 

2.    Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

          W 2011 r. realizacja celów statutowych Fundacji odbywała się poprzez następujące działania:

1) Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Integracyjny Klub Aktywności „IMPULS”, powierzonego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Torunia w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. W okresie od 01 marca do 30 listopada 2011 r. przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych w trzech grupach tematycznych: w grupie Terapii Integracji Sensorycznej, w Grupie Plenerowej i w Grupie Sportowej. Łącznie w klubie przeprowadzono 180 godzin zajęć, w których udział wzięło 24 dzieci  z niepełnosprawnościami. Koszt zadania wyniósł: 16010,58

2)  Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Wczesna interwencja dla dzieci  z niepełnosprawnościami. Konsultacje specjalistyczne w zakresie rozwoju psychoruchowego dzieci”, powierzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. W okresie od 01 kwietnia do 15 listopada 2011 r. przeprowadzono 10 diagnostycznych konsultacji rehabilitacyjnych i 10 diagnostycznych konsultacji pedagogicznych z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci, zawierające wywiady z rodzicami oraz diagnozę funkcjonalną aktualnych możliwości i umiejętności dzieci. Opracowano 10 Indywidualnych Planów Działania, 10 indywidualnych programów usprawniania ruchowego oraz 10 indywidualnych programów usprawniania intelektualnego przeznaczonych do realizacji w domu. Przeprowadzono 10 konsultacji rehabilitacyjnych i 10 godzinnych konsultacji pedagogicznych, na których zostały przekazane i omówione indywidualne programy usprawniania wraz z opisem i instruktażem poszczególnych ćwiczeń terapeutycznych wraz z ich opisami. Realizując  zadanie łącznie przepracowano 60 godzin. Koszt zadania wyniósł: 3755,94 zł

3) Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Kółko Graniaste. Zajęcia rehabilitacyjno – edukacyjno – integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami”, powierzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Od 01. 04. 2010 r. do 15. 11. 2010 r. zorganizowane zostały dwa 20-godzinne turnusy, w których wzięło udział łącznie 6 dzieci. Dla każdego dziecka opracowano indywidualny program terapeutyczny na podstawie przeprowadzonego wywiadu z rodzicami oraz diagnozy funkcjonalnej rozwoju psychoruchowego dziecka. Dzienny pobyt dziecka w Fundacji  trwał 4 godziny i obejmował blok terapeutycznych zajęć indywidualnych (ćwiczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapia pedagogiczna i zajęcia edukacyjne, stymulacje czuciowe i ćwiczenia integracji sensorycznej) oraz gry i zabawy integracyjne w małej grupce. Łączna liczba godzin terapeutycznych wyniosła 120. Koszt zadania wyniósł: 6450,93 zł

4) Otwarcie rachunku pomocniczego przy koncie głównym Fundacji dla osoby niepełnosprawnej, umożliwiające gromadzenia na nim środków potrzebnych do zakupu stymulatora oraz przeprowadzenia operacji. Na koncie zgromadzono środki w wysokości: 12650,00 zł. Na leczenie podopiecznej przeznaczono kwotę: 12000,00 zł Zgodnie z umową  za prowadzenie konta, Fundacja pobrała kwotę w wysokości 649,78 zł. 

 

3.       Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

     Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców   Krajowego Rejestru Sądowego.

 

4.         Odpisy uchwał zarządu fundacji.

            Odpisy uchwał w załączniku nr 1.

 

5.          Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł

      Wysokość uzyskanych w 2011r. przychodów: 38497,67 zł

      Dotacja na realizację zadań publicznych: 22098,02 zł

      Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego na OPP: 3749,65 zł

      Wpłaty, licytacja, akcja charytatywna: 12650,00 zł

      Wpłaty od adresatów działań: 0,00 zł   

6.         Informacja o poniesionych kosztach.

            Wysokość poniesionych w 2010 r. kosztów: 39240,48 zł                             

          a)  na realizację celów statutowych: 38217,43 zł

     b)  na administrację: 1023,05 zł

                  w tym:

usługi bankowe: 314,00 zł

opłaty sądowe:    70,00 zł

zużycie materiałów: 19,05 zł

usługi obce: 620,00 zł                                                                                        

 

7.  Dane o zatrudnieniu, wypłaconych wynagrodzeniach i posiadanych zasobach finansowych i zobowiązaniach.

  a)  W roku 2011 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

  b)  W roku 2011 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń.

  c) W roku 2011 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń członkom         Zarządu i innych organów Fundacji.

  d)   W roku 2011 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.

  e)   W roku 2011 Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

   f)   W roku 2011 Fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych.

   g)  W roku 2011 Fundacja nie posiadała  obligacji, udziałów,  akcji w spółkach prawa handlowego.

   h)  W roku 2011 Fundacja nie posiadała nieruchomości.

    i)  W roku 2011 Fundacja nie posiadała środków trwałych.

    j)  Wartość aktywów Fundacji: 522,79 zł   

    Wartość zobowiązań Fundacji: 0,00 zł    

 

8.      Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

          W 2011 r. Fundacja realizowała następujące zadania publiczne:

 1)  „Integracyjny Klub Aktywności IMPULS -zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych”,   powierzone przez Gminę Miasta Toruń w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2011. Zgodnie z  Umową nr 11/N/2011 zawartą w dniu 14. 03. 2011 r. na realizację     zadania    przeznaczono kwotę 16010,58, z czego koszty pokryte z dotacji wynosiły: 14100,00 zł koszty pokryte z finansowych środków własnych wynosiły: 1910,58 zł. Uczestnicy działań nie ponosili kosztów.

2)  „Wczesna interwencja dla dzieci z niepełnosprawnościami. Konsultacje specjalistyczne w zakresie rozwoju psychoruchowego dzieci” powierzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2011. Zgodnie z  Umową nr  SP-II-Z.614.1.32.616.35.2011 zawartą w dniu 22.04.2011 r. na realizację   zadania    przeznaczono kwotę 3755,94 zł, z czego koszty pokryte z dotacji wynosiły: 3000,00 zł, koszty pokryte z finansowych środków własnych wynosiły: 755,94 zł. Uczestnicy działań nie ponosili kosztów.

3) „Kółko Graniaste. Zajęcia rehabilitacyjno – edukacyjno – integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami” powierzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w roku 2011. Zgodnie z  Umową nr SP- II-Z.614.1.33.616.36.2011 zawartą w dniu 22. 04. 2011 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 6450,93 zł, z czego koszty pokryte z dotacji wynosiły: 5000,00 zł, koszty pokryte z finansowych środków własnych wynosiły: 1450,93 zł. Uczestnicy działań nie ponosili kosztów.

 

9.       Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz o sprawie składanych deklaracjach podatkowych.

 Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.

W I Urzędzie Skarbowym w Toruniu złożono deklarację CIT – 8 za 2011 r.

 

  1. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było kontroli.

 

Zarząd Fundacji: 

1.      Tomasz Graczyk

2.      Sylwia Konieczna-Tajchman

3.      Małgorzata Sugier

 

 

 
 
Copyright © 2008 Studio Reklamy ADGRAPE. | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności.