Fundacja Wspierania Rozwoju - IMPULS
 
 

 

Sprawozdanie roczne | 2010


Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji
za rok 2010

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 )

„FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”
stan na dzień 31.12. 2010 r.

1. Nazwa fundacji: „FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”
Siedziba: 87-100 Toruń, ul. Chopina 22/2

Data wpisu do KRS: 28.03.2007 r.

Numer KRS: 0000277530

Numer w systemie REGON: 340296997

Dane dotyczące członków zarządu:
1) Tomasz Graczyk ul. Słowackiego 61/13, 87 – 100 Toruń
2) Sylwia Konieczna – Tajchman, ul. Kozacka 7B/38, 87 – 100 Toruń
3) Małgorzata Sugier, ul. Św. Józefa 13/31, 87 – 100 Toruń

Określenie celów statutowych fundacji:
1) Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom: niepełnosprawnym, osobom z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, potrzebującym wsparcia w rozwoju.

2) Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom.


2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

W 2010 r. realizacja celów statutowych Fundacji odbywała się poprzez następujące działania:

1) Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Integracyjny Klub Aktywności „IMPULS”, powierzonego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Torunia w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
W okresie od 15 marca do 30 listopada 2010 r. przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych w dwóch grupach tematycznych: w grupie Terapii Integracji Sensorycznej i w Grupie Sportowej.
Łącznie w klubie przeprowadzono 116 godzin zajęć, w których udział wzięło 15 dzieci z niepełnosprawnościami.
Koszt zadania wyniósł: 8402,17 zł

2) Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Wczesna interwencja dla dzieci z problemami rozwojowymi, powierzonego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Torunia w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
W okresie od 15 marca do 30 listopada 2010 r. przeprowadzono 30 indywidualnych konsultacji specjalistycznych z dziećmi niepełnosprawnymi, obejmujących 15 dwugodzinnych konsultacji pedagogicznych i 15 dwugodzinnych konsultacji fizjoterapeutycznych. Łącznie przeprowadzono 60 godzin konsultacji.
Koszt zadania wyniósł: 4022,86 zł

3) Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Akademia Ruchu „Sensorek”, powierzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Od 19. 04. 2010 r. do 15. 11. 2010 r. przeprowadzonych zostało łącznie 100 godzin indywidualnych zajęć terapeutycznych dla 8 dzieci, z których każde uczestniczyło w cyklu 12 spotkań.
Koszt zadania wyniósł: 5020,00 zł

4) Dofinansowanie wizyt konsultacyjno-diagnostycznych małych dzieci z problemami neurologicznymi oraz z grup ryzyka wystąpienia problemów rozwojowych. Zostało dofinansowanych 9 konsultacji.
Koszt dofinansowania wyniósł: 900,00 zł.

5) Zorganizowanie w terminie od 28 czerwca – 02 lipca 2010 r. tygodniowego turnusu w formie półkolonii integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbyły się przy współpracy z „Jestem” – Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Toruniu. Fundacja użyczyła nieodpłatnie pomieszczeń oraz sprzętu na potrzeby uczestników.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Odpisy uchwał w załączniku nr 1.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Wysokość uzyskanych w 2010 r. przychodów: 17963,97 zł

Dotacja na realizację zadań publicznych: 13974,37 zł
Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego na OPP: 3363,60 zł
Wpłaty od adresatów działań: 620,00 zł


6. Informacja o poniesionych kosztach.
Wysokość poniesionych w 2010 r. kosztów: 19487,61 zł
a) na realizację celów statutowych: 19115,98 zł
b) na administrację: 371,63 zł
w tym:
 usługi bankowe: 318,65 zł
 opłaty sądowe: 30,00 zł
 zużycie materiałów 22,98 zł

7. Dane o zatrudnieniu, wypłaconych wynagrodzeniach i posiadanych zasobach finansowych i zobowiązaniach.

a) W roku 2010 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

b) W roku 2010 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń.

c) W roku 2010 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń członkom Zarządu i innych organów Fundacji.

d) W roku 2010 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.


e) W roku 2010 Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) W roku 2010 Fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych.

g) W roku 2010 Fundacja nie posiadała obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.

h) W roku 2010 Fundacja nie posiadała nieruchomości.

i) W roku 2010 Fundacja nie posiadała środków trwałych.
j) Wartość aktywów Fundacji : 1262,84 zł
Wartość zobowiązań Fundacji : 0,00 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W 2010 r. Fundacja realizowała następujące zadania publiczne:
1) „Integracyjny Klub Aktywności IMPULS -zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych”, powierzone przez Gminę Miasta Toruń w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2010. Zgodnie z Umową nr 19/N/2010 zawartą w dniu 24. 03. 2010 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 8402,17 zł, z czego
 koszty pokryte z dotacji wynosiły: 7081,00 zł
 koszty pokryte z finansowych środków własnych wynosiły: 1321,17 zł
Uczestnicy działań nie ponosili kosztów.

2) „Wczesna interwencja dla dzieci z problemami rozwojowymi” powierzone przez Gminę Miasta Toruń w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2010. Zgodnie z Umową nr 20/N/2010 zawartą w dniu 24. 03. 2010 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 4022,86 zł, z czego
 koszty pokryte z dotacji wynosiły: 2900,00 zł
 koszty pokryte z finansowych środków własnych wynosiły: 1122,86 zł
Uczestnicy działań nie ponosili kosztów.

3) „Akademia Ruchu Sensorek” powierzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w roku 2010. Zgodnie z Umową nr SPN. III. 8145 – 5 – 34/3052 – 16/2010 zawartą w dniu 29. 04. 2010 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 5020,00 zł, z czego
 koszty pokryte z dotacji wynosiły: 4000,00 zł
 koszty pokryte z finansowych środków własnych wynosiły: 1020,00 zł
Uczestnicy działań nie ponosili kosztów.


9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz o sprawie składanych deklaracjach podatkowych.

Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.
W I Urzędzie Skarbowym w Toruniu złożono deklarację CIT – 8 za 2010 r.

 
 
Copyright © 2008 Studio Reklamy ADGRAPE. | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności.