Fundacja Wspierania Rozwoju - IMPULS
 
 

 

Sprawozdanie roczne | 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

za rok 2009

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie

ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

(Dz. U. Nr 50, poz. 529 )

 

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS

stan na dzień 31.12. 2009 r.

 

 

1. Nazwa organizacji: „FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”

siedziba: 87-100 Toruń, ul. Chopina 22/2

      data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.03.2007r.

      numer KRS : 0000277530

      numer REGON: 340296997

Członkowie Zarządu Fundacji:

1. Tomasz Graczyk ul. Słowackiego 61/13, 87 – 100 Toruń

2. Sylwia Konieczna – Tajchman, ul. Kozacka 7B/38, 87 – 100 Toruń

3. Małgorzata Sugier, ul. Św. Józefa 13/31, 87 – 100 Toruń

 

Cele statutowe Fundacji :

1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom: niepełnosprawnym, osobom z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, potrzebującym wsparcia w rozwoju.

2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom.

 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. realizowanie programów na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebujących wsparcia w rozwoju;

 2. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych, placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących wsparcia w rozwoju;

 3. prowadzenie szkoleń oraz doradztwa i poradnictwa dla rodziców, wolontariuszy oraz ludzi zawodowo zajmujących się osobami z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebującymi wsparcia w rozwoju;

 4. działania promocyjne i edukacyjne adresowane do decydentów, administracji i opinii publicznej dotyczące problematyki i potrzeb osób objętych opieką Fundacji;

 5. współpraca z organami i instytucjami państwowymi , samorządowymi i unijnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, bankami i innymi podmiotami prawa cywilnego w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pomoc dla jej podopiecznych;

 6. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia podopiecznych Fundacji;

 7. wsparcie szkoleniowe i finansowe programów zgodnych z celami statutowymi Fundacji realizowanych przez organizacje pozarządowe;

 8. tworzenie funduszy celowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;

 9. popularyzowanie problemów i potrzeb osób będących pod opieką Fundacji oraz rzecznictwo ich interesów i praw;

   

  Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego realizując następujące cele:

 

 

1. Nieodpłatnie prowadzi następującą działalność pożytku publicznego:

- działalność fizjoterapeutyczna;

- działalność terapeutyczna;

- działalność pedagogiczna;

- organizacja zajęć przedszkolnych;

- organizacja zajęć sportowych;

- organizacja warsztatów terapii zajęciowej;

- organizacja kolonii, obozów, półkolonii i zimowisk;

- organizacja zajęć świetlicowych;

- organizacja zajęć integracyjnych;

                  - organizacja uroczystości okolicznościowych;

                  - organizacja kursów i szkoleń.

       2. Odpłatnie prowadzi następującą działalność pożytku publicznego:

- działalność fizjoterapeutyczna;

- działalność terapeutyczna;

- działalność pedagogiczna;

- organizacja zajęć przedszkolnych;

- organizacja zajęć sportowych;

- organizacja warsztatów terapii zajęciowej;

                  - organizacja kolonii, obozów, półkolonii i zimowisk;

- organizacja zajęć świetlicowych;

- organizacja zajęć integracyjnych;

                  - organizacja uroczystości okolicznościowych;

                  - organizacja kursów i szkoleń;

                  - sprzedaż detaliczna książek;

                  - sprzedaż detaliczna gier i zabawek;

                  - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;

                  - sprzedaż detaliczna rękodzieła artystycznego.

W 2009 r. realizacja celów statutowych Fundacji odbywała się poprzez następujące działania:

1. Kontynuowanie cyklu zajęć warsztatowych dla dzieci niepełnosprawnych w Integracyjnym Klubie Aktywności „IMPULS”.

W związku z realizacją powyższej inicjatywy wykonano następujące działania:

 • przygotowano i złożono projekt w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Torunia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w roku 2009, po rozstrzygnięciu którego otrzymano dotację w wysokości 6000,00zł.

 • w okresie od 1 marca do 12 grudnia 2009r. przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych w dwóch grupach tematycznych:

- w grupie „Teatr Sensoryczny „Wiatraczek” odbyło się łącznie 51 godzin spotkań;

- w Grupie Sportowej odbyło się łącznie 51 godzin spotkań;

Łącznie w klubie przeprowadzono 102 godziny zajęć, w których uczestniczyło w sumie 18 dzieci. Zajęcia prowadziło troje terapeutów.

2. Zorganizowanie w terminie od 29 czerwca – 10 lipca 2009 r. dwutygodniowego turnusu w formie półkolonii integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, w ramach którego zapewniono uczestnikom m.in.: profesjonalną opiekę pedagogiczną i terapeutyczną, udział w wycieczce turystycznej do Ciechocinka i spacer pod tężniami, zajęcia przyrodnicze na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, przejażdżki konne z elementami hipoterapii, zajęcia sportowe, seans relaksacyjny w jaskini solnej oraz zajęcia rehabilitacyjne, muzyczne i plastyczne.

 

3. Sfinansowanie terapii dziecka niepełnosprawnego (z zespołem Downa) w formie cyklicznych, cotygodniowych zajęć obejmujących ćwiczenia z zakresu usprawniania sfery ruchowej, sensorycznej i intelektualnej dziecka. W roku 2009 odbyło się 18 spotkań terapeutycznych, których koszt wyniósł 630,00 zł

4. Dofinansowanie wizyt konsultacyjno-diagnostycznych małych ( 0-4 l.) dzieci z problemami neurologicznymi oraz z grup ryzyka wystąpienia problemów rozwojowych.

W roku 2009 odbyły się dwie konsultacje fizjoterapeutyczne i pedagogiczne, kwota dofinansowania wyniosła 200,00 zł.

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

 

4. Zarząd Fundacji podjął w 2008r. następujące uchwały:

 

Uchwała 1/2009

W związku z rozstrzygnięciem przez Prezydenta Miasta Torunia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2009 roku zadań publicznych gminy z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i decyzją z dnia 11 lutego br. o przyznaniu wsparcia finansowego ze środków gminy na realizację programu p.n.: „Integracyjny Klub Aktywności Impuls” w wysokości 6000,00 zł, Zarząd dokona nowej kalkulacji kosztów realizacji zadania wynikającej z różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji.

Uchwała 2/2009

Zarząd postanawia przeznaczyć ze środków własnych kwotę 1000,00 zł na objęcie jednego dziecka niepełnosprawnego opieką terapeutyczną w roku szkolnym 2009/2010. Cykliczne, cotygodniowe zajęcia będą obejmowały ćwiczenia z zakresu usprawniania sfery ruchowej, sensorycznej i intelektualnej dziecka. 

Uchwała 3/2009

Zarząd postanawia przeznaczyć ze środków własnych kwotę 1000,00 zł na dofinansowanie wizyt konsultacyjno-diagnostycznych oraz opracowanie i instruktaż ćwiczeń wspierających rozwój małych (0-4 l.) dzieci z problemami neurologicznymi oraz z grup ryzyka wystąpienia problemów rozwojowych. Wizyty obejmować będą konsultację fizjoterapeutyczną i pedagogiczną oraz przeszkolenie rodziców w zakresie domowych programów wczesnej interwencji terapeutycznej.

 

 

 1. Wysokość uzyskanych przychodów: 15001,20 zł

 

 • Darowizny na cele statutowe: 2000,00 zł

 • Dotacja UM Torunia na realizację zadania publicznego: 6000,00 zł

 • Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego na OPP: 5801,20 zł

 • Wpłaty od adresatów działań: 1200,00 zł

 

6. Wysokość poniesionych kosztów: 13036,33 zł

 

a) na realizację celów statutowych: 11969,33 zł

b) na administrację: 1067,00 zł

w tym:

 • usługi bankowe: 247,00 zł

 • usługi księgowe: 500,00 zł

 • opłaty sądowe: 320,00 zł

 

7. Dane o zatrudnieniu, wypłaconych wynagrodzeniach i posiadanych zasobach finansowych:

 a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 0

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 0

c) wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu i Rady Fundacji:0

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0

e) wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych: 0

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 0

g) wartość nabytych obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego:0

h) wartość nabytych nieruchomości: 0

i) wartość nabytych pozostałych środków trwałych: 0

j) wartość aktywów i zobowiązań: 0

 

 

 

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
o wyniku finansowym tej działalności,

 

Fundacja realizowała zadanie publiczne pod nazwą: „Integracyjny Klub Aktywności IMPULS - zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych”, powierzone przez Gminę Miasta Toruń w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2009. Zgodnie z Umową nr 7/N/2009 zawartą w dniu 17. 03. 2009r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 6981,00 zł, z czego

 • koszty pokryte z dotacji wynosiły: 6000,00 zł

 • koszty pokryte z finansowych środków własnych wynosiły: 981,00 zł

Uczestnicy działań nie ponosili kosztów.

 

9. Fundacja nie zalega ze zobowiązaniami podatkowymi,

10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było kontroli.

Zarząd Fundacji:

   (na oryginale właściwe podpisy)

 Tomasz Graczyk

                     Sylwia Konieczna-Tajchman

      Małgorzata Sugier

 

 
 
Copyright © 2008 Studio Reklamy ADGRAPE. | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności.