Fundacja Wspierania Rozwoju - IMPULS
 
 

 

Sprawozdanie roczne | 2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

za rok 2008

na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

(Dz. U. Nr 50, poz. 529)

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS

stan na dzień 31.12. 2008 r. 

1.   Nazwa organizacji: „FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS"

siedziba: 87-100 Toruń, ul. Chopina 22/2

        data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.03.2007r.

        numer KRS : 0000277530

        numer REGON: 340296997 

Członkowie Zarządu Fundacji:

1. Tomasz Graczyk ul. Słowackiego 61/13, 87 – 100 Toruń

2. Sylwia Konieczna – Tajchman, ul. Kozacka 7B/38, 87 – 100 Toruń

3. Małgorzata Sugier, ul. Św. Józefa 13/31, 87 – 100 Toruń

 Cele statutowe Fundacji :

1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom: niepełnosprawnym, osobom z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, potrzebującym wsparcia w rozwoju.

2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

-  realizowanie programów na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebujących wsparcia w rozwoju;

- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych, placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących wsparcia w rozwoju;

-  prowadzenie szkoleń oraz doradztwa i poradnictwa dla rodziców, wolontariuszy oraz ludzi zawodowo zajmujących się osobami z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebującymi wsparcia w rozwoju;

-  działania promocyjne i edukacyjne adresowane do decydentów, administracji i opinii publicznej dotyczące problematyki i potrzeb osób objętych opieką Fundacji;

-  współpraca z organami i instytucjami państwowymi , samorządowymi i unijnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, bankami i innymi podmiotami prawa cywilnego w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pomoc dla jej podopiecznych;

-  wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia podopiecznych Fundacji;

-  wsparcie szkoleniowe i finansowe programów zgodnych z celami statutowymi Fundacji realizowanych przez organizacje pozarządowe;

-  tworzenie funduszy celowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;

-  popularyzowanie problemów i potrzeb osób będących pod opieką Fundacji oraz rzecznictwo ich interesów i praw;

Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego realizując następujące cele:

1. Nieodpłatnie prowadzi następującą działalność pożytku publicznego:

- działalność fizjoterapeutyczna;

- działalność terapeutyczna;

- działalność pedagogiczna;

- organizacja zajęć przedszkolnych;

- organizacja zajęć sportowych;

- organizacja warsztatów terapii zajęciowej;

- organizacja kolonii, obozów, półkolonii i zimowisk;

- organizacja zajęć świetlicowych;

- organizacja zajęć integracyjnych;

                        - organizacja uroczystości okolicznościowych;

                        - organizacja kursów i szkoleń.

         2. Odpłatnie prowadzi następującą działalność pożytku publicznego:

- działalność fizjoterapeutyczna;

- działalność terapeutyczna;

- działalność pedagogiczna;

- organizacja zajęć przedszkolnych;

- organizacja zajęć sportowych;

- organizacja warsztatów terapii zajęciowej;

                        - organizacja kolonii, obozów, półkolonii i zimowisk;

- organizacja zajęć świetlicowych;

- organizacja zajęć integracyjnych;

                        - organizacja uroczystości okolicznościowych;

                        - organizacja kursów i szkoleń;

                        - sprzedaż detaliczna książek;

                        - sprzedaż detaliczna gier i zabawek;

                        - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;

                        - sprzedaż detaliczna rękodzieła artystycznego.

W 2008 r. realizacja celów statutowych Fundacji odbywała się poprzez następujące działania:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych dla dzieci niepełnosprawnych w Integracyjnym Klubie Aktywności „IMPULS”.

W związku z realizacją powyższej inicjatywy wykonano następujące działania:

  • przygotowano i złożono projekt w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Torunia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w roku 2008, po rozstrzygnięciu którego otrzymano dotację w wysokości 5920,00zł.

  • rozpowszechniono informację na temat powstania Klubu wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz w szkołach specjalnych, integracyjnych i placówkach rehabilitacyjnych Torunia;

  • w okresie od 1 maja do 12 grudnia 2008r. przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych w trzech grupach tematycznych Integracyjnego Klubu Aktywności IMPULS:

- w grupie „Teatr Sensoryczny „Wiatraczek” odbyło się 20 spotkań trwających po 3 godz. lekcyjne;

- w grupie „Łamigłówki” odbyło się 20 spotkań trwających po 2 godz. lekcyjne;

           - w grupie „Opiekun roślin i zwierząt” odbyło się 20 spotkań trwających po 3 godz.

Łącznie w klubie przeprowadzono 160 godzin zajęć, w których uczestniczyło w sumie 20 niepełnosprawnych dzieci. Ze środków własnych Fundacji pokryto koszty w wysokości 7144,00 zł, co stanowiło 54,5% wszystkich kosztów realizacji zadania. 

 

2. W terminie 11 – 22 sierpnia 2008 r. zorganizowano dwutygodniowy turnus w formie półkolonii integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, w ramach którego zapewniono uczestnikom m.in.: profesjonalną opiekę pedagogiczną i terapeutyczną, udział w wycieczce turystycznej do Ciechocinka i spacer pod tężniami, zajęcia przyrodnicze na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, przejażdżki konne z elementami hipoterapii, rejs statkiem turystycznym po Wiśle, seans relaksacyjny w jaskini solnej oraz zajęcia rehabilitacyjne, muzyczne i plastyczne. Fundacja dofinansowała udział w turnusie sześciorgu dzieciom na łączną kwotę 1200,00 zł.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

4. Zarząd Fundacji podjął w 2008r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2008 z dnia 19. 01. 08r.

Zarząd postanawia rozwiązać Umowę podnajmu lokalu przy ul. Chopina 22/2 w Toruniu zawartą między Fundacją „Impuls” a Centrum Stymulacji Rozwoju w dniu 01. 04. 2007r. Odpłatność za użytkowanie w/w lokalu będzie następowała wg ustalonych stawek godzinowych.

Uchwała 2/2008 z dnia 5. 02. 08r.

W związku z rozstrzygnięciem przez Prezydenta Miasta Torunia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2008 roku zadań publicznych gminy z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i decyzją z dnia 30 stycznia br. o przyznaniu wsparcia finansowego ze środków gminy na realizację programu p.n.: „Integracyjny Klub Aktywności Impuls” w wysokości 5960 zł, Zarząd dokona nowej kalkulacji kosztów realizacji zadania wynikającej z różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu będzie Małgorzata Sugier.

Uchwała 3/2008 z dnia 01. 06. 08r.

Zarząd postanowił, że w sierpniu br. w Fundacji zostanie zorganizowany dwutygodniowy turnus wakacyjny w formie półkolonii dla sześciorga dzieci niepełnosprawnych. Każdy z uczestników otrzyma dofinansowanie ze środków statutowych Fundacji IMPULS w kwocie 200,00 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1200,00 zł. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania będzie Sylwia Konieczna-Tajchman.

5. Wysokość uzyskanych przychodów:……………………… 12490,00 zł

  • Darowizny na cele statutowe:……………………………………. 5340,00 zł

  • Dotacja UM Torunia na realizację zadania publicznego……5920,00 zł

  • Wpłaty od adresatów działań……………………………………..1230,00 zł

6. Wysokość poniesionych kosztów: ...…………………………….........14804,00 zł

a) na realizację celów statutowych:..........................................14263,00 zł

b) na administrację, w tym:

  • usługi bankowe........................................................................241,00 zł

  • opłaty księgowe………………………………………………………..300,00 zł

7. Dane o zatrudnieniu, wypłaconych wynagrodzeniach i posiadanych zasobach finansowych:

a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 0

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 0

c) wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu i Rady Fundacji: 0

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0

e) wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych: 0

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 0

g) wartość nabytych obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego: 0

h) wartość nabytych nieruchomości: 0

i) wartość nabytych pozostałych środków trwałych: 0

j) wartość aktywów i zobowiązań: 0

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności,

Fundacja realizowała zadanie publiczne pod nazwą: „Integracyjny Klub Aktywności IMPULS - zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych”, powierzone przez Gminę Miasta Toruń w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2008. Zgodnie z Umową nr 18/N/2008 zawartą w dniu 11. 04. 2008r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 13063,97 zł, z czego

  • koszty pokryte z dotacji wynosiły:…………………………………………5920,00 zł

  • koszty pokryte z finansowych środków własnych wynosiły…………… 7143,97 zł

          ( w tym wpłaty adresatów zadania w wysokości 1230,00zł )

9. Fundacja nie zalega ze zobowiązaniami podatkowymi,

10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było kontroli.

Zarząd Fundacji:

   (na oryginale właściwe podpisy)

 Tomasz Graczyk

                     Sylwia Konieczna-Tajchman

      Małgorzata Sugier

 

 
 
Copyright © 2008 Studio Reklamy ADGRAPE. | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności.