Fundacja Wspierania Rozwoju - IMPULS
 
 

 

O nas | Statut Fundacji

STATUT "FUNDACJI WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS" W TORUNIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą "Fundacja Wspierania Rozwoju Impuls" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez Małgorzatę Sugier, Sylwię Konieczną - Tajchman i Tomasza Graczyka, zwanymi dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Agaty Wrzecionkowskiej w Toruniu, dnia dziesiątego listopada dwa tysiące szóstego (10.11.2006) roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U. nr 21, poz.97 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
2. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami oraz tworzyć spółki z podmiotami prawa cywilnego w celu realizacji jej zadań statutowych.
3. Fundacja może tworzyć i przystępować do zrzeszeń i organizacji społecznych.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom: niepełnosprawnym, osobom z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, potrzebującym wsparcia w rozwoju.
2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1. realizowanie programów na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebujących wsparcia w rozwoju;
2. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych, placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących wsparcia w rozwoju;
3. prowadzenie szkoleń oraz doradztwa i poradnictwa dla rodziców, wolontariuszy oraz ludzi zawodowo zajmujących się osobami z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebującymi wsparcia w rozwoju;
4. działania promocyjne i edukacyjne adresowane do decydentów, administracji i opinii publicznej dotyczące problematyki i potrzeb osób objętych opieką Fundacji;
5. współpraca z organami i instytucjami państwowymi , samorządowymi i unijnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, bankami i innymi podmiotami prawa cywilnego w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pomoc dla jej podopiecznych;
6. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia podopiecznych Fundacji;
7. wsparcie szkoleniowe i finansowe programów zgodnych z celami statutowymi Fundacji realizowanych przez organizacje pozarządowe;
8. tworzenie funduszy celowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;
9. popularyzowanie problemów i potrzeb osób będących pod opieką Fundacji oraz rzecznictwo ich interesów i praw;

§ 9

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatnie następującą działalność pożytku publicznego :
- działalność fizjoterapeutyczna;
- działalność terapeutyczna;
- działalność pedagogiczna;
- organizacja zajęć przedszkolnych;
- organizacja zajęć sportowych;
- organizacja warsztatów terapii zajęciowej;
- organizacja kolonii, obozów, półkolonii i zimowisk;
-organizacja zajęć świetlicowych;
- organizacja zajęć integracyjnych;
- organizacja uroczystości okolicznościowych;
- organizacja kursów i szkoleń.
3. Fundacja prowadzi odpłatnie następującą działalność pożytku publicznego:
- działalność fizjoterapeutyczna;
- działalność terapeutyczna;
- działalność pedagogiczna;
- organizacja zajęć przedszkolnych;
- organizacja zajęć sportowych;
- organizacja warsztatów terapii zajęciowej;
- organizacja kolonii, obozów, półkolonii i zimowisk;
-organizacja zajęć świetlicowych;
- organizacja zajęć integracyjnych;
- organizacja uroczystości okolicznościowych;
- organizacja kursów i szkoleń;
- sprzedaż detaliczna książek;
- sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
- sprzedaż detaliczna rękodzieła artystycznego.

§ 10

Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność gospodarcza.

§ 11

Cały dochód z działalności Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą :
a) z darowizn, spadków i zapisów,
b) z dotacji i subwencji od organów i instytucji państwowych, samorządowych i unijnych,
c) ze wsparcia finansowego podmiotów prawa cywilnego,
d) ze wsparcia rzeczowego podmiotów prawa cywilnego,
g) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
h) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
i) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów powinny być użyte na realizację celów statutowych Fundacji, o ile darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej.

§ 16

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

§ 17

Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.

§ 18

Członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie nie mogą wykorzystywać majątku Fundacji na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.

§ 19

Członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie nie mogą dokonywać zakupu towaru lub usług na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 21

W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy oraz inne osoby powołane jednomyślnie przez Fundatorów.

§ 22

1. Ustanie członkowstwa w Radzie Fundacji może nastąpić na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji,
c) odwołania
2. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku:
a) działania na szkodę Fundacji,
b) utraty praw publicznych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
d) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji w Radzie Fundacji,
e) utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 23

1.Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji następuje w drodze uchwały.
2. O ile statut nie stanowi inaczej uchwała o powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Fundacji następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, w tym jednego Fundatora.

§ 24

Uchwały w przedmiocie powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji są podejmowane na wniosek członka Rady Fundacji.

§ 25

Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji nie będących fundatorami, może nastąpić po powołaniu jej nowego składu.

§ 26

Tryb pracy Rady Fundacji określa jej regulamin opracowany przez Fundatorów i przyjęty przez Radę Fundacji.

§ 27

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji;
3. Propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i Programów jej działania.

§ 28

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność przynajmniej jednego Fundatora.

§ 29

Uchwała w przedmiocie zmiany statutu zapada bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji, w tym wszystkich Fundatorów.

§ 30

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

§ 31

Posiedzenia zwyczajne odbywają się raz w roku, w terminie do 15 marca roku następującego po roku objętym sprawozdaniem finansowym z działalności Fundacji.

§ 32

Posiedzenia nadzwyczajne może zwołać Zarząd, Komisja Rewizyjna, jeden z Fundatorów lub grupa trzech członków Rady Fundacji.

§ 33

Organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd.

§ 34

Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

§ 35

Zarząd składa się z od 3 do 5 członków. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznegu lub przestępstwo skarbowe.

§ 36

1. Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy może powoływać nowych członków Zarządu - z zachowaniem maksymalnej liczby pięciu członków - lub odwoływać poszczególnych jego członków - z zachowaniem minimalnej liczby trzech członków.

§ 37

1. Ustanie funkcji członka Zarządu następuje na skutek:
d) śmierci,
e) rezygnacji,
f) odwołania.
2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadkach:
a) działania na szkodę Fundacji,
b) utraty praw publicznych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
d) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji w Zarządzie,
e) utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 38

Zarząd ze swojego składu powołuje, odwołuje lub przyjmuje rezygnację Prezesa i jego Zastępcy.

§ 39

Tryb pracy Zarządu określa regulamin opracowany przez Prezesa Zarządu i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 40

Do kompetencji Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

§ 41

Do kompetencji Zarządu należy również:
1. uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
2. planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
3. sporządzanie i wykonywanie rocznych planów finansowych;
4. propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i programów jej działania;
5. przedstawianie Ministrowi Zdrowia lub innym właściwym organom sprawozdań z działalności Fundacji;
6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
7. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
8. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji na rzecz fundacji;
9. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.

§ 42

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 43

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu.

§ 44

1. Zarząd Fundacji może tworzyć stałe i doraźne komisje, jak też powoływać doradców, ekspertów i specjalistów dla wypełnienia celów i zadań statutowych Fundacji.
2. Dla potrzeb administracyjno - organizacyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji oraz zatrudnić Dyrektora Biura Fundacji.

§ 45

W razie potrzeby Zarząd może zatrudnić osoby na innych stanowiskach na postawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub inną umowę cywilno-prawną.

§ 46

Zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Zarząd Fundacji.

§ 47

Organem kontrolnym Fundacji jest Komisja Rewizyjna.

§ 48

Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

§ 49

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.

§ 50

W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić Fundatorzy, o ile nie są członkami Zarządu.

§ 51

Rada Fundacji na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy może powoływać nowych członków Komisji Rewizyjnej - z zachowaniem maksymalnej liczby pięciu członków - lub odwoływać poszczególnych jego członków - z zachowaniem minimalnej liczby trzech członków.

§ 52

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzajacego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 53

1. Ustanie funkcji członka Komisji Rewizyjnej następuje na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji,
c) odwołania.
2. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w przypadku:
a) działania na szkodę Fundacji,
b) utraty praw publicznych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo nieumyślne,
d) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadkach określonych w punkcie 2 nie można odwołać Fundatorów.

§ 54

Komisja Rewizyjna ze swojego składu powołuje, odwołuje lub przyjmuje rezygnację Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 55

Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Przewodniczącego i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 56

Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 57

1. Komisja rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Komisje Rewizyjną zwołuje przewodniczący.

§ 58

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Opiniowanie programów działania Fundacji.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu.
3. Przedkładanie opinii Rady Fundacji w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

§ 59

Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów.

V. ZMIANA STATUTU

§ 60

1. Zarząd wnosi o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w przedmiocie zmian statutu.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane wskazanym przez Radę Fundacji organizacjom pożytku publicznego, na cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

§ 62

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Toruniu.

 
 
Copyright © 2008 Studio Reklamy ADGRAPE. | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności.